Board of Directors

Mr. Chainoi Puankosoom

Chairman of the Board and Independent Director

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
+

Mr. Chali Sophonpanich

Authorized Director

นายชาลี โสภณพนิช

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
+

Mr. Chai Vinichbutr

Director

นายชาย วินิชบุตร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
+

Mr. Chatchaval Jiaravanon

Independent Director and Audit Committee’s member

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
+

Mr. Chotiphat Bijananda

Authorized Director

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
+

Mr. Panote Sirivadhanabhakdi

Authorized Director

นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
+

Mr. Uten Lohachitpitaks

Authorized Director

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
+

Mr. Tithiphan Chuerboonchai

Chairman of the Audit Committee

นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ
+