THAI
ENG

FAQs

คลังสินค้าของเฟรเซอร์สตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง?

 

บริษัทมีคลังสินค้าทั้งหมด 32 ทำเล กระจายตัวอยู่ในพื้นที่หลัก 4 แห่ง ได้แก่ ภาคกลาง (ใกล้กรุงเทพ) ภาคเหนือ (ภาคเหนือตอนบน) ภาคอีสาน (ภาคอีสานตอนบน) และพื้นที่ในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือEEC (จังหวัดชลบุรี,จังหวัดระยอง,จังหวัดฉะเชิงเทรา)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลังสินค้าของเฟรเซอร์สได้ทางเว็บไซต์

ใช้เวลาในการก่อสร้างคลังสินค้านานเท่าใด?

 

ถ้าเป็นคลังสินค้าที่สร้างขึ้นตามความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณสมบัติและขนาด โดยทั่วไปเราสามารถสร้างและส่งมอบให้ลูกค้าได้ภายใน 8 เดือน

มีขั้นตอนอย่างไรในการจองโรงงานเพื่อเช่า และใช้เวลานานเท่าใด?

 

สิ่งสำคัญคือการทำหนังสือจองการเช่าพร้อมกับการชำระเงินมัดจำหนึ่งเดือนของค่าเช่า

อัตราค่าเช่าเป็นอย่างไร?

 

ค่าเช่าที่เสนอให้ลูกค้าแต่ละรายนั้นแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับขนาดของคลังสินค้าที่ลูกค้าจะเช่า คุณสมบัติด้านการรับน้ำหนักของพื้น และโลเคชั่นที่จะเช่าด้วย

นอกจากค่าเช่าแล้ว มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกหรือไม่?

 

นอกเหนือจากค่าเช่าที่ชำระให้กับบริษัทแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องชำระให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน ค่าบำรุงรักษาส่วนกลาง ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละนิคม ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ ซึ่งมากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน

คลังสินค้าของเฟรเซอร์สมีขนาดใดบ้าง?

 

คลังสินค้าพร้อมเช่ามีขนาดตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 ตารางเมตร แต่หากลูกค้าต้องการคลังสินค้าขนาดใหญ่กว่านี้จะต้องเป็นคลังสินค้าแบบสร้างใหม่ตามความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าของเฟรเซอร์สเป็นนักลงทุนชาติใดบ้าง?

 

ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชาวต่างชาติ หรือบริษัทร่วมทุนชาวไทยและต่างชาติ ประมาณ 60% ของผู้เช่าเป็นบริษัทญี่ปุ่น ปัจจุบันมีผู้เช่าเพิ่มมากขึ้นจากประเทศอื่นๆ จากกลุ่มประเทศอาเซียน ยุโรปและอเมริกา

ทางเฟรเซอร์สสามารถต่อเติมหรือปรับคลังสินค้าพร้อมเช่าให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่?

 

แน่นอน เราพร้อมให้บริการ