THAI
ENG
Hero Carousel Slide - 0

Inspring Seamless Business Solution

Hero Carousel Slide - 1

Frasers Property Industrial Thailand

1 of 1
Prev
Next

5 เป้าหมายหลักด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

 

เพราะ “ความยั่งยืน” คือ หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ เราจึงดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลชีวิตของผู้คน โลก ตลอดจนชุมชน ผ่านการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน โดยมีกรอบแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมอยู่ในทุกกระบวนการห่วงโซ่คุณค่าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะทำงาน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีกับพันธมิตรทุกภาคส่วนในการเดินทางครั้งนี้

บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในขอบเขต 1, 2, 3 ภายในปี 2593 โดยมีเป้าหมายใกล้เคียงลดลง 42% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2564
บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในขอบเขต 1, 2, 3 ภายในปี 2593 โดยมีเป้าหมายใกล้เคียงลดลง 42% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2564
ติดตั้งการผลิตพลังงานหมุนเวียน 41 เมกะวัตต์ ในทรัพย์สินภายในปี 2573
ติดตั้งการผลิตพลังงานหมุนเวียน 41 เมกะวัตต์ ในทรัพย์สินภายในปี 2573
มีการใช้แพลตฟอร์มประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ ภายในปี 2567
มีการใช้แพลตฟอร์มประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ ภายในปี 2567
สำหรับโครงการใหม่ได้รับ 100% จาก GFA และ 85% ของทรัพย์สินของเราจะมีการดำเนินการรับรองหรือได้รับอาคารสีเขียว
สำหรับโครงการใหม่ได้รับ 100% จาก GFA และ 85% ของทรัพย์สินของเราจะมีการดำเนินการรับรองหรือได้รับอาคารสีเขียว
75% ของซัพพลายเออร์ เข้าร่วมนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ ภายในปี 2568
75% ของซัพพลายเออร์ เข้าร่วมนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ ภายในปี 2568
กำหนดกรอบการทำงานร่วมกับ FPL เพื่อประเมินและจัดลำดับความสำคัญ ความเสี่ยง และโอกาสของความหลากลหายทางชีวภาพในปี 2568
กำหนดกรอบการทำงานร่วมกับ FPL เพื่อประเมินและจัดลำดับความสำคัญ ความเสี่ยง และโอกาสของความหลากลหายทางชีวภาพในปี 2568

ปัจจุบัน ผู้คนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดในศตวรรษนี้ จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งภาคอุตสาหกรรม และครอบเรือน ซึ่งการใช้พลังงานส่งผล

กระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมของเรา

 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เราตระหนักถึงความสำคัญ จึงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับปัญหานี้ เราได้ปรับเป้าหมายทางธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับความยั่งยืน โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการทำงาน โดยมีเป้าหมายที่จะปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ความพยายามเหล่านี้ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของความยั่งยืนอีกด้วย 

frasers

สร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง

การสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่องในด้านความยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องพัฒนาแก้ไข รวมถึงการประเมินนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ

 

• นวัตกรรม

ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดคุณค่าและสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจ

 

• ความยืดหยุ่นและการปรับตัวทางธุรกิจ

ส่งเสริมให้สร้างความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัวให้ได้กับทุกการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

 

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

มีการประเมินที่ครอบคลุมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

• การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

บูรณาการประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาลในการประเมินผล

ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ

การพิจารณาการปรับเปลี่ยนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมที่มีอยู่มาปรับเปลี่ยนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการสร้างใหม่

 

• ทรัพยากรและห่วงโซอุปทาน

บรรลุการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ

ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศผ่านการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

• พลังงานและคาร์บอน

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

 

• ของเสีย

ลดการเกิดของเสียอย่างยั่งยืนด้วยการป้องกันการเกิดของเสียและหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduction) นำกลับมาใช้ใหม่ (recycling) และการใช้ซ้ำ (Reuse)

 

• ทรัพยากรน้ำ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน้ำและการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างปลอดภัย

frasers
frasers

การเข้าถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคน (Focusing on People) การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต้องเชื่อมโยงกับชุมชน ค่านิยมทางสังคม และคนรอบข้าง การดูแลพนักงาน ลูกค้า และชุมชน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างสมดุล มีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้นำ สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อประสิทธิผลด้านความคิดสร้างสรรค์ ทางนวัตกรรม ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้คนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของทุกคนภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน

 

• ชุมชนสัมพันธ์

ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าทางสังคมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

 

•  สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สร้างความเชื่อมั่นในการทำงานเพื่อสุขภาพที่ดี มีความสมดุลในการทำงานและสภาพแวดล้อมที่ดี

 

• ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน

เสริมสร้างศักยภาพแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่แบ่งแยกอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือฐานะทางเศรษฐกิจและอื่นๆ

 

• ทักษะและความเป็นผู้นำ

พัฒนาทักษะและโปรแกรมส่งเสริมการเป็นผู้นำที่สนับสนุนการสร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรมเพื่อส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีราคาสูง

รางวัลและความสำเร็จ

 

  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล ประเทศประไทยได้รับการยอมรับและรับรางวัล

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องและเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีในอนาคต

Edge Certificate (2023)
Edge Certificate (2023)

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง,

AEI Plus 

AEI Plus LCB-3E_15,3E_17-B1.9/2

Edge Certificate (2023)
Edge Certificate (2023)

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

AEI Plus 

LCB-13E-11,13E-13-B1.75/7

Edge Certificate (2023)
Edge Certificate (2023)

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง,

AEI Plus 

LCB-3E-18,3E-17/1-B1.9/1

LEED Silver (2022)
LEED Silver (2022)

ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค ของบริษัท ไทย เบฟเวอร์เรจ โลจิสติกส์

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (วังน้อย 2) 

TREES Gold (2022)
TREES Gold (2022)

Frasers Property Industrial AMC - MM6

LEED Silver (2022)
LEED Silver (2022)

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2) W9

LEED Certified (2022)
LEED Certified (2022)

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (ขอนแก่น) W1

LEED Gold (2021)
LEED Gold (2021)

ศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิฮาวี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  (บางพลี 2)

 

LEED Certified (2019)
LEED Certified (2019)

ศูนย์กระจายสินค้าเพาเวอร์บาย

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 6)

LEED Gold (2017)
LEED Gold (2017)

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  (บางพลี 4) W1/1-2

EDGE-certified (2017)
EDGE-certified (2017)

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  (บางพลี 4) W2/1-3

LEED Silver (2016)
LEED Silver (2016)

ศูนย์กระจายสินค้าลอรีอัล

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา 1)

LEED Silver (2016)
LEED Silver (2016)

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (วังน้อย 2) W16/1-4

LEED Certified (2015)
LEED Certified (2015)

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย สุวรรณภูมิ M2/7

ติดตามเรา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเราผ่านทาง Social media