การสร้างสรรค์สถานที่ทีมีคุณภาพและอยู่ได้อย่างยั่งยืน

การสร้างสรรค์สถานที่ทีมีคุณภาพและอยู่ได้อย่างยั่งยืน

การสร้างสรรค์สถานที่ทีมีคุณภาพและอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ความยั่งยืน

ปัจจุบัน ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ประเด็นปัญหาครั้งใหญ่ของศตวรรษนี้ ซึ่งปัจจัยสำคัญเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ การผลิต การใช้พลังงาน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรจึงเล็งเห็นความสำคัญและ ได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเดินหน้าผลักดันด้านความยั่งยืน มุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 โดยแนวทางดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ธุรกิจลูกค้าที่นอกจากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจแล้ว ยังมองเห็นความสำคัญของความยั่งยืน ซึ่งภาคธุรกิจล้วนมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหานี้ได้

5 เป้าหมายหลักด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

เพราะ “ความยั่งยืน” คือ หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ เราจึงดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลชีวิตของผู้คน โลก ตลอดจนชุมชน ผ่านการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน โดยมีกรอบแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมอยู่ในทุกกระบวนการห่วงโซ่คุณค่าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะทำงาน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีกับพันธมิตรทุกภาคส่วนในการเดินทางครั้งนี้

Our Sustainability Framework

สร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง
ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ
การเข้าถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
นวัตกรรม
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดคุณค่าและสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจ
ทรัพยากรและห่วงโซอุปทาน
บรรลุการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ชุมชนสัมพันธ์
ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าทางสังคมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
นวัตกรรม
เราได้มีการสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมโดยปรับใช้แนวคิด Design Thinking ระดมไอเดียและข้อเสนอของพนักงานเพื่อตกผลึกและหาข้อสรุปให้เกิดเป็นนวัตกรรม นำมาสนับสนุนการทำงานภายในองค์กรและส่งมอบริการให้แก่ลูกค้า รวมถึง ในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อมาสนับสนุนการทำงานและการสร้างความสะดวกสบายของลูกค้า ได้แก่ Flexfix, 360 Virtual Tour เป็นต้น
ทรัพยากรและห่วงโซอุปทาน
เรามีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างที่ช่วยลดผลกระทบกับแรงงาน ไปจนถึงการเลือกวัสดุก่อสร้างที่ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เช่น การลดใช้น้ำ และไฟ รวมถึง การออกแบบอาคารที่ช่วยลดความร้อน และอากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดี
ชุมชนสัมพันธ์
เราจัดกิจกรรมช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชมในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา เรามีการเปิดให้ใช้โรงงานของเราเป็นพื้นที่ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือสังคม อำนวยความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ความยืดหยุ่นและการปรับตัวทางธุรกิจ
ส่งเสริมให้สร้างความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัวให้ได้กับทุกการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศผ่านการพัฒนาที่ยั่งยืน
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
สร้างความเชื่อมั่นในการทำงานเพื่อสุขภาพที่ดี มีความสมดุลในการทำงานและสภาพแวดล้อมที่ดี
ความยืดหยุ่นและการปรับตัวทางธุรกิจ
อาคารของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน ขณะเดียวกันยังมีการปรับปรุงคุณภาพทรัพย์และพื้นที่เช่า (Asset Enhancement Initiative) อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เราได้มีการเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการ และนำร่องกิจกรรมตรวจสอบควันดำของรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก ภายในโครงการเพื่อลดปัญหามลพิษและ PM2.5
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาวะ ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม Run for friend, การออกกำลังกายออนไลน์
การบริหารจัดการความเสี่ยง
มีการประเมินที่ครอบคลุมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
พลังงานและคาร์บอน
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน
เสริมสร้างศักยภาพแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่แบ่งแยกอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือฐานะทางเศรษฐกิจและอื่นๆ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ โดยมีการวางแผนบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ จัดฝึกอบรมแนะแนวทางแก่พนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
พลังงานและคาร์บอน
เราจัดทำโครงการ Energy Saving Program ที่จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ทำให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย และยังได้นำพลังงานสะอาด อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในโครงการ ด้วยการติดตั้ง Solar Cell เพื่อใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้คุ้มค่า เกิดความยั่งยืนในระยะยาว
ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน
บริษัทฯ มุ่งสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในที่ทำงาน เคารพในความเท่าเทียม เปิดรับและเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางศาสนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องและเล็งเห็นความสำคัญของทุกคน เช่น ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล (International Women’s day), จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส, เทศกาลสงกรานต์, เทศกาลตรุษจีน เป็นต้น
การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
บูรณาการประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาลในการประเมินผล
ของเสีย
ลดการเกิดของเสียอย่างยั่งยืนด้วยการป้องกันการเกิดของเสียและหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduction) นำกลับมาใช้ใหม่ (recycling) และการใช้ซ้ำ (Reuse)
ทักษะและความเป็นผู้นำ
พัฒนาทักษะและโปรแกรมส่งเสริมการเป็นผู้นำที่สนับสนุนการสร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรมเพื่อส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีราคาสูง
การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
เรามุ่งเน้นการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการออกแบบคลังสินค้าและโรงงาน ปัจจุบัน เรามีคลังสินค้าและโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน LEED ถึง 13 โครงการ รวมถึง รางวัล EDEG และGreen Certificated ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีความโดดเด่นและมุ่งมั่นในการออกแบบก่อสร้าง การเลือกวัสดุ และมีกระบวนการทำงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและลูกค้าเป็นสำคัญ
ของเสีย
เราสนับสนุนการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) ในองค์กร เพื่อลดขยะ รวมถึงรณรงค์การแยกขยะและ สร้างพื้นที่แยกขยะในโรงงานและคลังสินค้า เพื่อให้สามารถนำเอาขยะประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ และกระดาษลังไปรีไซเคิลได้
ทักษะและความเป็นผู้นำ
เราได้เปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนทักษะการเป็นผู้นำในองค์กร และเสริมสร้างทักษะต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่พนักงาน พร้อมเปิดกว้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของพนักงานแต่ละแผนกในองค์กร
ทรัพยากรน้ำ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน้ำและการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างปลอดภัย
ทรัพยากรน้
บริษัทฯ ได้พัฒนาโรงงาน Smart & Sustainability ที่มีการนำน้ำฝนเข้ามาใช้ในอาคารเพื่อประหยัดน้ำและใช้ทรัพยกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง มีการเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำในโรงงานและคลังสินค้าเป็นอย่างดี

Awards and achievements

LEED Certified®
Asia Industrial Estate Suvarnabhumi Factory M2/7
LEED Silver®
Frasers Property Logistics Park Wangnoi 2 W16
LEED Silver®
L’Oreal Thailand Distribution Centre
Frasers Property Logistics Center (Bangplee 1)
EDGE Certified
Frasers Property Logistics Center (Bangplee 4) W2
LEED Gold®
Project Unicorn I Havi
LEED Certified®
Frasers Property Industrial Khonkean W1
LEED Silver®
Frasers Property Industrial Bangplee W9

ข่าวสารและกิจกรรม

FPIT Give Love : รวมพลังมอบรัก เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชน
FPIT Give Love : รวมพลังมอบรัก เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชน
Grow for the Growth Campaign
Grow for the Growth Campaign
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ร่วมกับ อมตะ คอร์ปอเรชัน จัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ร่วมกับ อมตะ คอร์ปอเรชัน จัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี
 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ร่วมกับ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ   ผนึกกำลังสู้วิกฤตโควิด ปรับพื้นที่โรงงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  รองรับผู้ป่วยในพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดอยุธยา
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ร่วมกับ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ผนึกกำลังสู้วิกฤตโควิด ปรับพื้นที่โรงงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยในพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดอยุธยา
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ปรับพื้นที่โรงงานเป็นศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวในพื้นที่อุตสาหกรรม
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ปรับพื้นที่โรงงานเป็นศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวในพื้นที่อุตสาหกรรม
สอบถามรายละเอียดการเช่า

โปรดติดต่อเรา โดยแบบฟอร์มนี้