Grow for the Growth Campaign

ในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ "UNEP") ได้กำหนดให้เป็น "วันคุ้มครองโลก" หรือ "Earth Day" และในปี 2565 นี้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม “Grow for the Growth” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ FPIT Sustainability นำโดยคุณโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Investment Property คุณธนะรัช บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ Frasers Property Industrial REIT Management (Thailand) Co., Ltd. (FIRM) พร้อมด้วยทีมงานจาก Property Investment (PM) Operation Service (OS) และ Marketing and Customer Experience ได้นำต้นกวักมรกต ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ช่วยกรองอากาศ และดูดสารพิษภายในสำนักงานดูดสารพิษ รวมถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากเศษหญ้าในโครงการอุตสาหกรรมของบริษัท มอบให้แก่ลูกค้าผู้เช่าที่โครงการ Frasers Property Logistics Park (Bangna 1) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการลดปัจจัยอันก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน และการนำทรัพยากรต่างๆ หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอาคารสำนักงานของลูกค้าผู้เช่าของบริษัทฯ