คลังสินค้าคืออะไร? ทำความรู้จักกับคลังสินค้าให้มากขึ้นก่อนเช่าคลังสินค้า

11 สิงหาคม 2564

คลังสินค้าคืออะไร? ทำความรู้จักกับคลังสินค้าให้มากขึ้นก่อนเช่าคลังสินค้า

คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ที่ใช้สำหรับการวาง เก็บ หรือพักสินค้าเพื่อรอการกระจายหรือการขนส่ง ในบางครั้งอาจมีการใช้คำเรียกอื่น ๆ เช่น โกดัง โรงเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วมักถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์ ซึ่งคลังสินค้านี้มักจะมีการออกแบบเฉพาะ กล่าวคือ เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่โล่งกว้าง ในบางแห่งอาจมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบป้องกันน้ำท่วม หรือระบบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถจัดเก็บสินค้าโดยไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพหรือเสียหาย คลังสินค้าส่วนใหญ่ยังมีทางลาดเอียงสำหรับลำเลียงและขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงรถ และมักตั้งอยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมในเขตชานเมืองและนอกเมือง สถานีรถไฟ สนามบิน หรือท่าเรือ ทั้งนี้ สินค้าที่นิยมจัดเก็บในคลังสินค้าอาจเป็นสินค้าชนิดใดก็ได้ อาทิ ชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม โดยจะมีระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อระบุชนิดของสินค้า จำนวนคงเหลือ และจำแนกหมวดหมู่อย่างชัดเจน

 

ความสำคัญของคลังสินค้า (WAREHOUSE)

คลังสินค้าถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในระบบโลจิสติกส์อย่างมาก โดยหน้าที่ของคลังสินค้าหรือโกดังเก็บสินค้าหลัก ๆ นั้นจะใช้เพื่อการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป ชิ้นส่วน และสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต หน้าที่ของคลังสินค้ายังรวมถึงการรับสินค้า จัดเก็บสินค้า รวบรวมสินค้า เปลี่ยนถ่ายสินค้า บรรจุสินค้า ส่งสินค้าเข้า-ออก ตลอดจนเป็นจุดรับสินค้าส่งคืน คลังสินค้าบางแห่งยังถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการติดฉลาก ห่อหุ้มสินค้า หรือใช้สำหรับคัดแยกสินค้าก่อนกระจายไปยังภาคส่วนอื่น ๆ คลังสินค้าจึงมีความสำคัญในการช่วยเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมส่งมอบไปยังผู้รับ เช่น ลูกค้า องค์กร บุคคล ภาคส่วน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่าคลังสินค้านั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนด้านการผลิต การจำหน่าย การกระจายสินค้า และการขนส่งอย่างแท้จริง

 

คลังสินค้าประเภทไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ?

คลังสินค้าสามารถแบ่งได้หลายประเภท แต่ละประเภทก็เหมาะสำหรับธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่หรือผู้ประกอบการเดิมที่กำลังมองหาคลังสินค้าเพื่อขยายธุรกิจ คุณจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคลังสินค้าแต่ละประเภทให้ดีเพื่อให้สามารถเลือกคลังสินค้าได้เหมาะกับธุรกิจและสินค้าของคุณ

 

ประเภทคลังสินค้าแบบตามลักษณะสินค้าภายในคลัง

คลังสินค้าทั่วไป

คลังสินค้าทั่วไปมักใช้สำหรับจัดเก็บสินค้าหลากหลายชนิดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบในอุตสาหกรรมสินค้าเพื่อการอุปโภค สินค้าสำเร็จรูป ข้าวของเครื่องใช้ทั่วไป ชิ้นส่วนต่าง ๆ เป็นต้น

 

คลังสินค้าของสด

คลังสินค้าของสดนี้จะเป็นคลังสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้า ใช้เพื่อการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็นของสดที่อาจเสื่อมสภาพหรือคุณภาพได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภค เช่น ผัก ผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม อาหารทะเล ฯลฯ

 

คลังสินค้าอันตราย

คลังสินค้าอันตรายใช้ในการเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบที่อาจเป็นอันตรายหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี สารพิษ เชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ซึ่งต้องมีการจัดเก็บให้เหมาะสมกับประเภทและหลักการจัดเก็บทางหลักวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด มีระบบควบคุมและดูแลอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

 

คลังสินค้าพิเศษ

คลังสินค้าพิเศษเป็นคลังสินค้าที่มีขนาดเล็กกว่าคลังสินค้าประเภทอื่น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีมูลค่า เช่น เครื่องสำอาง ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงสารเคมีบางชนิด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถคงคุณสมบัติและอายุสินค้าได้ยาวนาน

 

ประเภทคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะงาน

คลังสินค้าสำหรับเก็บรักษาสินค้า

คลังสินค้าประเภทนี้จะใช้สำหรับการเก็บรักษาสินค้าเป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ชิ้นส่วน หรือวัตถุดิบที่รอส่งต่อไปยังกระบวนการผลิต ดังนั้น คลังสินค้าประเภทนี้มีระบบรักษาสภาพสินค้าและป้องกันการสูญหายของสินค้าที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง

 

ศูนย์กระจายสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้า คือ คลังสินค้าที่ทำหน้าที่ทั้งการจัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายปลีก โดยอาจรวมถึงผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์ที่รับสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายมาเก็บในคลังสินค้าของตนเพื่อจัดการด้านการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าแทนผู้ผลิต

 

ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า

ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า หมายถึง คลังสินค้าใช้ในการรับสินค้า เปลี่ยนถ่ายสินค้า และส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องมีการรับสินค้าจากผู้ผลิตหลาย ๆ รายเพื่อนำมาคัดแยกและจัดส่งให้ลูกค้าที่เป็นผู้ขายปลีกหรือร้านสะดวกซื้อ

 

ประเภทคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะของคลังสินค้า

คลังสินค้าแบบปิด

คลังสินค้าแบบปิดเป็นโกดังสินค้าในร่มที่มีลักษณะคล้ายอาคาร มีผนังครบทั้งสี่ด้านเพื่อปกป้องสินค้าจากตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจทำให้สินค้าเสียหาย เช่น สภาพภูมิอากาศ สัตว์รบกวน เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อการอุปโภคบริโภคทุกชนิด

 

คลังสินค้าแบบเปิด

คลังสินค้าแบบปิดเป็นโกดังสินค้ากลางแจ้งที่มีเพียงเสา รั้ว หรือเครื่องบอกอาณาเขตอื่น ๆ โดยไม่มีตัวอาคาร เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่เสื่อมสภาพเนื่องจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ และสามารถจัดเก็บไว้กลางแจ้งได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

 

ประเภทคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะที่ตั้ง

คลังสินค้ากลาง

คลังสินค้ากลางเป็นคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการผลิตมากที่สุดเพื่อลดต้นทุนในการจัดการและขนส่ง มักตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม เช่น คลังสินค้า ให้ เช่า อมตะที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เป็นต้น

 

คลังสินค้าส่วนภูมิภาค

คลังสินค้าส่วนภูมิภาคเป็นคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการบริโภคมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้ค้าส่งและจัดจำหน่ายสินค้าให้กับธุรกิจทั่วภาคเหนือ ผู้ประกอบการก็อาจพิจารณาเช่าคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน ลำปาง หรือเชียงใหม่ เป็นต้น

 

ประเภทคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะของธุรกิจ

คลังสาธารณะ

คลังสาธารณะ คือ คลังสินค้าที่ผู้ประกอบการดำเนินในรูปแบบของธุรกิจเพื่อเป็นโกดังสินค้า โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเช่าหรือค่าจัดเก็บสินค้า เช่น คลังสินค้าประเภทห้องเย็นที่รับจัดเก็บปลาแช่แข็งจากต่างประเทศ เป็นต้น

 

คลังส่วนตัว

คลังส่วนตัวเป็นคลังสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจัดสร้างขึ้นภายในอาณาเขตของตนเพื่อใช้สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปของตนเพื่อการควบคุมคุณภาพและลดต้นทุน เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น

ประโยชน์ของคลังสินค้ามีอะไรบ้าง ?

ประโยชน์ของคลังสินค้าไม่ใช่มีเพียงแค่การรักษาสภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยให้กับสินค้าของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริการและการช่วยเหลือสนับสนุนด้านอื่น ๆ จากผู้ให้บริการเช่าคลังสินค้าอีกด้วย

 

สนับสนุนด้านการผลิต

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคลังสินค้าและระบบการจัดการคลังสินค้าเพื่อสนับสนุนงานด้านการผลิตในฐานะแหล่งรวบรวมวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือชิ้นส่วนที่กำลังพักรอเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือประกอบ

 

คาดการณ์ยอดขาย

ใช้พยากรณ์ความต้องการสินค้า เช่น ยอดขาย ปริมาณการผลิต ฯลฯ ได้อย่างแม่นยำเพื่อลดความแปรปรวนด้านอุปสงค์และอุปทาน ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ

 

เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ

การเช่าคลังสินค้าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ ด้วยพื้นที่ที่รองรับได้อย่างไม่จำกัดอยู่แค่หน้างานที่ใช้ผลิตสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นที่ในคลังสินค้าที่จะช่วยสต็อกสินค้าคงคลังให้พร้อมต่อการตอบสนองคำสั่งซื้อ ป้องกันการขาดแคลนของสินค้าได้เป็นอย่างดี

 

เพิ่มความลื่นไหลให้กับกระบวนการบรรจุสินค้า

ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าด้วยการรวบรวมสินค้าไว้ในที่เดียว พร้อมบรรจุสินค้าและคัดแยกไว้เป็นหมดหมู่ เพิ่มความคล่องตัว ทำให้กระบวนการบรรจุสินค้าเป็นไปอย่างไม่มีสะดุด

 

เพิ่มความสะดวกในการขนส่งและกระจายสินค้า

รวบรวมสินค้าไว้ในที่เดียวด้วยการเช่าคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นที่พักสินค้าชั่วคราวระหว่างรอการขนส่งหรือส่งออก ทำให้กระบวนการขนส่งหรือกระจายสินค้ามีความรวดเร็ว เพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม

 

ลดปัญหาด้านพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด

อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มีพื้นที่จำกัดด้วยการเช่าคลังสินค้า เช่าโกดัง ประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างและดูแลด้วยบริการซ่อมบำรุงจากผู้ให้เช่าคลังสินค้า พร้อมเลือกระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบป้องกันน้ำท่วม หรือระบบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถจัดเก็บสินค้าโดยไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพได้ตามความต้องการ

Related Topics
All

Shared

ดู Blog อื่นๆ เพิ่มเติม

21.03.2024

Bangkok Warehousing 2024: Adapt to Evolving Market Needs

Bangkok's warehousing market is undergoing a transformation as dynamic as the city itself. In 2024, the landscape is defined by rapid technological advancements and shifting economic currents. Businesses are finding that staying ahead means adapting quickly to these changes.

21.03.2024

Logistics and Connectivity: The Strategic Advantages of Chonburi’s Industrial Estates

Strategically nestled in the heart of Southeast Asia, Chonburi's industrial estates boast unparalleled logistics and connectivity. They're a magnet for businesses looking to tap into dynamic markets. With state-of-the-art infrastructure, these hubs are transforming the landscape of regional trade.

21.03.2024

Sustainable Practices for Modern Warehouses

In today's eco-conscious market, sustainability isn't just a buzzword—it's a business imperative. Modern warehouses are at the forefront of this shift, adopting practices that reduce environmental impact while boosting efficiency. They're proving that going green can mean more than just saving the planet; it can save on costs, too.

06.06.2023

ออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย AMN-M1.7 Plot G702/20 (Ready-built Factory)

AMN-M1.7 Plot G702/20 (Ready-built Factory) ออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction)

14.02.2023

ผู้ประกอบการต้องรู้! ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในไทย ขออย่างไร? ที่ไหน?

หลังจากได้มีการออกประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ คือ เพื่อลดภาระของผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพิ่มความคล่องตัว ทำให้เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายฉบับใหม่นี้ ดังนั้น เราจะพาทุกท่านไปอัปเดตรายละเอียดของ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ในแง่ของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานว่าเป็นอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง

13.12.2022

เปลี่ยนคลังสินค้าธรรมดา ให้กลายเป็น ‘คลังสินค้าอัจฉริยะ’ ด้วยอุปกรณ์ IoT

หากเปรียบเทียบโลกเมื่อ 10 ปีที่แล้วกับโลกในวันนี้ เราคงเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน แล้วเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คืออะไร? คำตอบก็คือ “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” (Internet of Things) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ‘เทคโนโลยี IoT’ ที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา โดยเทคโนโลยี IoT จะทำหน้าที่เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่เราไม่ต้องป้อนข้อมูลใด ๆ ปัจจุบัน IoT เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับธุรกิจ โรงงาน รวมถึงคลังสินค้า อย่างเช่น Smart Factory ที่ได้นำ IoT มาใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกัน ซึ่งรูปแบบการประยุกต์ใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของผู้พัฒนาที่มุ่งเป้าในการมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นหนึ่งยังแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยี IoT ยังช่วยลดความผิดพลาดของการจัดการสินค้าคงคลังได้ถึง 30% ซึ่งแน่นอนว่าย่อมช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

28.10.2022

เช่าคลังสินค้า ชลบุรี

ในแง่ของการทำธุรกิจและการลงทุน จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่กว้างขวาง ทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม และสิทธิพิเศษจากโครงการ EEC จึงเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น การลดหย่อนภาษี ค่าเช่าที่ถูกกว่า และการเข้าถึงสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังเข้าถึงระบบขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศได้ง่าย ทั้งมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง มีรถไฟหลายสายที่เชื่อมระหว่างเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ (ผ่านสงขลา) กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช ระนอง ปัตตานี อยุธยา ฯลฯ ทำให้การเช่าโกดัง ชลบุรีมีความสะดวกอย่างมาก

28.10.2022

5 กฎเหล็กการเลือกทำเลสำหรับเช่าโรงงาน

ในการเลือกเช่าโรงงานให้เช่ามีปัจจัยที่ควรจะนำมาพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานให้เช่าที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพราะหากผู้ประกอบการไม่เจาะจงเลือกทำเลที่ดีแล้ว อาจส่งผลให้ การเดินทางคมนาคมหรือการขนส่งสินค้าไม่สะดวกสบาย ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในอนาคตได้

28.10.2022

ข้อดีในการเช่าโรงงาน ชลบุรี ที่ดีต่อธุรกิจของคุณ

แม้กรุงเทพมหานครจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่หากจะกล่าวถึงศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของไทยคงหนีไม่พ้นจังหวัดชลบุรีอย่างแน่นอน ซึ่งจังหวัดชลบุรีนี้เองที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 15 แห่ง เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอื่น ๆ อีกมากมาย การเลือกเช่าโรงงาน ชลบุรี จึงดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ค่าครองชีพต่ำ และทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งมอบข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้กับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์นั่นเอง

28.10.2022

คลังสินค้าและการบริหารคลังสินค้า

กิจการค้าขายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชน ประเทศ ไปจนถึงระดับโลกโดยมี ‘คลังสินค้า’ (Warehouse) ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนและสร้างความสมดุลในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือกระบวนการจัดการการผลิตเพื่อทำให้เกิดสินค้าหรือบริการในแง่ของแหล่งที่ใช้เก็บทั้งวัตถุดิบสำหรับใช้ใน การผลิต (Raw Material) สินค้าสำเร็จรูป หรือสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งลูกค้า (Finished Goods) ดังนั้น การมีคลังสินค้าจึงช่วยลดปัญหาวัตถุดิบไม่พอผลิต ทำให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลา ยิ่งหากมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดียิ่งจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ก่อให้เกิดสภาพคล่องและผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ในเวลาอันรวดเร็วคลังสินค้าและการบริหารคลังสินค้าจึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การประกอบธุรกิจค้าขายบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

01.08.2022

8 เคล็ด (ไม่) ลับ เลือกคลังสินค้าอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาคลังสินค้าแห่งใหม่ หรือต้องการขยายคลังสินค้าเพิ่มเติม สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้ถึงความต้องการของธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณทราบได้ทันทีว่าคลังสินค้าใดเหมาะสมสำหรับธุรกิจ หรือคลังสินค้าใดไม่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า ไปจนถึงการจัดจำหน่ายโดยการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาร่วมพิจารณาเพื่อให้สามารถเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่มีทำเลเหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด

07.07.2022

คลังสินค้าแบบ Built-to-Suit คืออะไร? ทำไมคลังสินค้า Built-to-Suit ถึงเหมาะกับธุรกิจของท่าน

การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ได้ก่อให้เกิดความต้องการในการใช้งานคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลาย ๆ รายมียอดขายเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เพราะผู้บริโภคจำนวนมากหันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงยารักษาโรค ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งผู้ค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในบางครั้ง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้มักตามมาด้วยงบประมาณลงทุนก้อนโต จนอาจทำให้โอกาสในการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการบางรายถูกจำกัดไปโดยปริยาย แต่ในปัจจุบัน การลงทุนในเรื่องดังกล่าวนั้นมีทางเลือกมากขึ้น หากผู้ประกอบการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็น “เจ้าของทั้งหมด” มาเป็น “เจ้าของร่วม” ก็จะทำให้ท่านสามารถลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพดีได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว เช่นเดียวกับการลงทุนในคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit

22.06.2022

คลังสินค้าห้องเย็นคืออะไร? พร้อมสิ่งที่ควรรู้ก่อนเช่าคลังสินค้าห้องเย็น

คลังสินค้าห้องเย็น หรือ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Storage Warehouse) คือ พื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่นั้นให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยไม่ปล่อยให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศภายนอกตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าบางประเภท ซึ่งต้องเก็บในอุณภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ คลังสินค้าห้องเย็นจะมีระดับความเย็นตั้งแต่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ไปจนถึงอุณหภูมิติดลบ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จัดเก็บ

12.05.2022

AI และระบบอัตโนมัติส่งผลกระทบต่อการจัดการคลังสินค้าในประเทศไทยอย่างไร?

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้เกิดเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น การรับรู้ เรียนรู้ ให้เหตุผล คิด วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจในรูปแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมถึงในวงการการบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว เหตุผลเนื่องมาจากธุรกิจ E-Commerce ที่มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงในปัจจุบัน

07.04.2022

สร้างโรงงาน VS เช่าโรงงาน แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ?

สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจหรือต้องการขยายธุรกิจที่ต้องใช้โรงงานจะเห็นได้ว่าโรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการประกอบการอย่างมาก ซึ่งปัญหาใหญ่ที่ตามมาที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านยังลังเลใจจนหาคำตอบไม่ได้ก็คือจะลงทุนสร้างโรงงานเองหรือเลือกเช่าโรงงานดีกว่า? เนื่องจากทั้ง 2 รูปแบบนี้ก็มีความแตกต่าง พร้อมทั้งมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านต้องพิจารณาให้เหมาะสมมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการการตัดสินใจระหว่างสร้างโรงงานและเช่าโรงงาน จะเลือกแบบไหนที่ตอบโจทย์กับธุรกิจมากที่สุด วันนี้เรามีคำตอบ

08.03.2022

ทำไมอัตราการเช่าคลังสินค้าในเอเชียจึงเพิ่มขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทั่วโลกในช่วงปลายปี 2562 อุตสาหกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 43.5% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.87 ล้านล้านเหรียญทั่วโลก และกระแสหมุนเวียนเกือบครึ่งหนึ่งมาจากภูมิภาคเอเชีย และในปี 2565 นี้จะเห็นได้ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมดังกล่าวยังเติบโตขึ้นอีก แต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น?

03.02.2022

ประโยชน์ของการเช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการอาจนึกไม่ถึง

เมื่อเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจ หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการมองหาโรงงานหรือคลังสินค้าที่เหมาะสมที่สามารถรองรับภาระหน้าที่งานได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น คำถามหนึ่งที่นักธุรกิจต้องหรือผู้ประกอบการต้องเผชิญ คือ ควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังสินค้า หรือดำเนินการสร้างโกดังเองดี? ในบทความนี้ เราจะมาดูข้อดีต่าง ๆ ของการเช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้าเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าแนวทางปฏิบัติใดจะดีสำหรับคุณและธุรกิจของคุณมากที่สุด

14.10.2021

GMP คืออะไร

ก่อนเริ่มกิจการโรงงานใด ๆ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ และมาตรฐานหลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์และส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์คุณภาพไปยังมือผู้บริโภค โดยเฉพาะมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงเครื่องสำอาง อาหารเสริม และยาโดยตรง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GMP เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง เนื่องจาก GMP เป็นหนึ่งในเครื่องการันตีว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานนั้น ๆ จะมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสำหรับการจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับมาตรฐาน GMP เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เข้าใจภาพรวมและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของท่านต่อไป

14.10.2021

ความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานและเคล็ดลับการผลักดันการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องออกมาตรการปิดประเทศ ทำให้การส่งออกสินค้าที่ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย วิกฤตการณ์ดังกล่าวยังถือเป็นบททดสอบสำคัญของธุรกิจห่วงโซ่อุปทานที่ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ แล้วผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห่วงโซ่อุปทานจะสามารถอยู่รอดอย่างไรในภาวะวิกฤต? บทความนี้จะมาเผยเคล็ดลับการผลักดันการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้

01.09.2021

ข้อควรรู้ก่อนเช่าโรงงานให้เช่า

การเช่าโรงงานถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากการเช่าโรงงานนั้นสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวก ความประหยัด และความคล่องตัว ทำให้ผู้ประกอบการเลือกเช่าโรงงานเพื่อทำธุรกิจกันมากขึ้น โดยข้อควรรู้ก่อนเช่าโรงงานให้เช่ามีดังนี้

11.08.2021

คลังสินค้าคืออะไร? ทำความรู้จักกับคลังสินค้าให้มากขึ้นก่อนเช่าคลังสินค้า

คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ที่ใช้สำหรับการวาง เก็บ หรือพักสินค้าเพื่อรอการกระจายหรือการขนส่ง ในบางครั้งอาจมีการใช้คำเรียกอื่น ๆ เช่น โกดัง โรงเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วมักถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์ ซึ่งคลังสินค้านี้มักจะมีการออกแบบเฉพาะ

02.08.2021

สร้างแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายอย่างไร ให้เกิดความปลอดภัยภายในคลังสินค้าอย่างสูงสุด

การทำงานในคลังสินค้า โดยเฉพาะคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บสินค้าอันตรายนั้น นอกจากเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการคลังสินค้าจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อสินค้าตามแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในคลังสินค้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของตน เนื่องจากคลังสินค้าอันตรายส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยเครื่องจักรกลหนัก ระบบไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน สารเคมีต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดและความสูญเสียได้